طراحی نشان نگارفن 01 طراحی نشان نگارفن 02
ایده ابتدایی طراحی نشانه
چاپ دیجیتال نگارفن

از ترکیب طوطی به خاطر جذابیت و تنوع رنگ پَرهای آن که نشان از تنوع چاپ در مجموعه نگارفن است و ترکیب علامت چاپ و تقسیم نشانه به چهار رنگ ( اشاره ای به چهاررنگ اصلی چاپ ) که دراینجا به جای چهار رنگ اصلی از رنگهای اصلی طوطی و رنگ سازمانی نگارفن ایده گرفته شده است. در پایان به قالبی مینیمال از یک طوطی رسیدیم برای نشانه گروه چاپ دیجیتال نگارفن