گروه نگارفن

آدرس: یـزد، بـلوار امام جعفـر صـادق، کوچه نسیـم 34، ساختمـان نگـارفـن
کـدپستـی: 8916778200
تلفن تماس: 66-36289860-035

واحـد چاپ از 8 الـی 20
شمـاره‌ی داخلـی: پذیـرش: 483 صندوق: 481 | مدیرداخلی: 480

واحـد طراحـی از 8 الی 16
شماره‌ی داخلـی: پذیـرش: 479 صنـدوق: 478 | مدیرداخلی: 470
واحـد مالـی: 432

کانال تلگرام

negarfan@

کلیک کنید

اینستاگرام

negarfan

کلیک کنید

تلگرام چاپ

negarfanprint@
09136680436
کلیک کنید

ایمیل چاپ

print@negarfan.com

کلیک کنید

تلگرام طراحی

negarfandesign@
09135990436
کلیک کنید

ایمیل طراحی

design@negarfan.com

کلیک کنید

تلگرام مالی

negarfanacc@
09103840436
کلیک کنید

روابط عمومی

info@negarfan.com

کلیک کنید

گروه نگارفن

آدرس: یـزد، بـلوار امام جعفـر صـادق، کوچه نسیـم 34، ساختمـان نگـارفـن
کـدپستـی: 8916778200
تلفن تماس: 66-36289860-035

واحـد چاپ از 8 الـی 20
شمـاره‌ی داخلـی: پذیـرش: 483 صندوق: 481 | مدیرداخلی: 480

واحـد طراحـی از 8 الی 16
شماره‌ی داخلـی: پذیـرش: 479 صنـدوق: 478 | مدیرداخلی: 470
واحـد مالـی: 432

برای تماس با ما فرم زیر را تکمیل نمایید