گروه نگارفن

آدرس: یـزد، بـلوار امام جعفـر صـادق، کوچه نسیـم 34، ساختمـان نگـارفـن. کـدپستـی: 8916778200
تلفن: 63-36289860-035

واحـد چاپ از 8 صبـح الـی 21 شـب شمـاره ی داخلـی: پذیـرش: 108 - 107 صندوق: 101 - 102 | مدیرداخلی: 103

واحـد طراحـی از 9 صبـح الی 17 عصـر شماره ی داخلـی: پذیـرش: 203 - 204 صنـدوق: 201 - 202 | مدیرداخلی: 205 وب سایـت: 215 | مالـی:309

کانال تلگرام

negarfan@

کلیک کنید

اینستاگرام

negarfan

کلیک کنید

تلگرام چاپ

negarfanprint@
09136680436
کلیک کنید

ایمیل چاپ

print@negarfan.com

کلیک کنید

تلگرام طراحی

negarfandesign@
09135990436
کلیک کنید

ایمیل طراحی

design@negarfan.com

کلیک کنید

تلگرام مالی

negarfanacc@
09103840436
کلیک کنید

روابط عمومی

info@negarfan.com

کلیک کنید

گروه نگارفن

آدرس: یـزد، بـلوار امام جعفـر صـادق، کوچه نسیـم 34، ساختمـان نگـارفـن.
تلفن: 63-36289860-035
کـدپستـی: 8916778200
واحـد چاپ از 8 صبـح الـی 21 شـب شمـاره ی داخلـی: پذیـرش: 108 - 107 صندوق: 101 - 102 | مدیرداخلی: 103
واحـد طراحـی از 9 صبـح الی 17 عصـر شماره ی داخلـی: پذیـرش: 203 - 204 صنـدوق: 201 - 202 | مدیرداخلی: 205 وب سایـت: 215 | مالـی:309

کانال تلگرام

negarfan@

کلیک کنید

اینستاگرام

negarfan

کلیک کنید

تلگرام چاپ

negarfanprint@
09136680436
کلیک کنید

ایمیل چاپ

print@negarfan.com

کلیک کنید

تلگرام طراحی

negarfandesign@
09135990436
کلیک کنید

ایمیل طراحی

design@negarfan.com

کلیک کنید

تلگرام مالی

negarfanacc@
09103840436
کلیک کنید

روابط عمومی

info@negarfan.com

کلیک کنید

برای تماس با ما فرم زیر را تکمیل نمایید