چاپ دیجیتال نگارفن

گروه نگارفن با یاری ایزد منان با هدف توسعه چاپ دیجیتال و تبلیغات در سال ۱۳۷۱ تاسیس و تمام تلاش خود را برای بهترین بودن در این عرصه در طی سالیان به کار بسته است تا همواره نام خود را پابرجا ساخته و با اتکا به نیروهای متخصص و مجرب برای تحقق در این مسیر گام بردارد.

مهندس حسن نجیب

مدیرعامل

درباره ی چاپ دیجیتال نگارفن

چاپ دیجیتال نگارفن

گروه نگارفن با یاری ایزد منان با هدف توسعه چاپ دیجیتال و تبلیغات در سال ۱۳۷۲ تاسیس و تمام تلاش خود را برای بهترین بودن در این عرصه در طی سالیان به کار بسته است تا همواره نام خود را پابرجا ساخته و با اتکا به نیروهای متخصص و مجرب برای تحقق در این مسیر گام بردارد

مهندس حسن نجیب

مدیرعامل