چاپ دیجیتال نگارفن

گروه نگارفن با یاری ایزد منان با هدف توسعه چاپ دیجیتال و تبلیغات در سال ۱۳۷۲ تاسیس و تمام تلاش خود را برای بهترین بودن در این عرصه در طی سالیان به کاربسته است تا همواره نام خود را پابرجا ساخته و با اتکا به نیروهای متخصص و مجرب برای تحقق در این مسیر گام بردارد

مهندس حسن نجیب

مدیرعامل

چاپ دیجیتال نگارفن

گروه نگارفن با یاری ایزد منان با هدف توسعه چاپ دیجیتال و تبلیغات در سال ۱۳۷۲ تاسیس و تمام تلاش خود را برای بهترین بودن در این عرصه در طی سالیان به کاربسته است تا همواره نام خود را پابرجا ساخته و با اتکا به نیروهای متخصص و مجرب برای تحقق در این مسیر گام بردارد

مهندس حسن نجیب

مدیرعامل